https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Antallet af CT-skanninger er steget jævnt over de sidste mange år, og der er jævnligt blevet sat spørgsmålstegn ved, om alle skanninger er berettigede. Det er der nu blevet kastet lidt mere lys over gennem en europæisk analyse.

Danmark har via Sundhedsstyrelsen deltaget i et europæisk projekt (EU-JUST-CT) om, hvornår CT-skanninger er fagligt relevante. Der er foretaget evalueringer (audits) i syv lande, hvor der i hvert land er udtaget 1.000 henvisninger til CT-skanninger foretaget i februar 2022.

Henvisningerne er blevet evalueret efter en fælles metode af en kombination af radiologer fra det enkelte land og et internationalt team. Projektets resultater blev foreløbigt præsenteret i Luxembourg i slutningen af september og vil blive samlet endeligt i en EU-rapport, som forventes udgivet i 2024.

Gennemgangen af de foretagne CT-skanninger i Danmark viser, at langt de fleste, cirka 86 procent, blev vurderet som fagligt korrekte, mens cirka 14 procent helt eller delvist manglede en klar faglig begrundelse.

– Tallene, vi har fået, er fra én region. De dækker over en meget begrænset periode og er fra et enkelt evalueringsprojekt, så der er brug for mere viden, før vi kan konkludere på tallene nationalt, men de giver en anslået størrelsesorden, som både de der arbejder med området og vi selv kan tænke med ind i vores videre arbejde på området, siger sektionsleder Hanne Waltenburg, der har været koordinator for den danske del af projektet, på vegne af Sundhedsstyrelsen. Hun fortsætter:

– Det europæiske projekt har givet et mere konkret grundlag for at se på, om der foretages for mange skanninger, men vi har brug for mere viden om omfanget og årsagerne. Der foretages hvert år over 1 million CT-skanninger i Danmark, så hvis vi ganger tallene for denne ene region op på landsplan, kan der skønsmæssigt undlades op til en størrelsesorden på måske 150.000 CT-skanninger hvert år. Dermed vil mange patienter kunne undgå de overflødige stråledoser, siger sektionsleder Hanne Waltenburg.

Resultaterne kan derfor åbne op for en vurdering på de afdelinger, der foretager CT-skanninger, af, om der er mulighed for at skære ned på nogle af dem. Sundhedsstyrelsen følger også op på afdelingernes brug, i forbindelse med tilsynene med brugen af stråling i forhold til strålebeskyttelse. Her holdes afdelingerne op på, om de har procedurer for at gennemgå henvisninger, og om de gennemfører klinisk audit. Ved det sidstnævnte skal afdelingens procedurer og resultater blandt andet holdes op imod god klinisk praksis, og et oplagt emne er at gennemgå afdelingens visitation af henvisninger, for at se, om alle er hensigtsmæssige.

– Berettigelse er et af de helt grundlæggende principper for strålebeskyttelse, når der bruges ioniserende stråling inden for det medicinske område, fordi stråling kan være sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt, at vi bruger stråling med omtanke. En CT-skanning skal udelukkende foretages, når det giver værdi for en patient, som overstiger ulemperne. Denne afvejning skal være med til at begrænse unødig stråling og udnytte sundhedsvæsenets ressourcer effektivt, udtaler Hanne Waltenburg.

Fakta om den danske del af undersøgelsen:
I Danmark blev Region Syddanmark udvalgt til projektet, og alle offentlige sygehuse og ét privathospital deltog. Alle CT-skanninger fra 1,5 døgn blev udtrukket fra de billeddiagnostiske afdelinger på de offentlige sygehuse sammen med 10 CT-skanninger fra privathospitalet. 990 henvisninger fra de offentlige sygehuse og 10 fra privathospitalet blev inkluderet i materialet sendt til auditørerne. De fire auditører var radiologer fra de øvrige regioner, som Dansk Radiologisk Selskab havde fundet til projektet.