Favrskov Kommune har fået kritik af Ombudsmanden, fordi kommunen har afgjort en sag om sig selv. Det har nu medført en skrivelse fra Ombudsmanden, der mener, at der er tale om inhabilitet.

“Den 23. marts 2020 sendte Favrskov Kommune et udkast til en afgørelse i sagen i høring hos jer. Ifølge udkastet ville der blive givet dispensation fra lovgivningens afstandskrav til byzone i forbindelse med opsætning af hegn og afgræsning ved kvæg på et areal, der tilhørte kommunen, skriver Ombudsmanden i sin udtalelse.

Sagen drejede sig om at kommunen ville have kvæg tæt op ad borgeres ejendom, men det var de ikke tilfredse med. Blandt andet på grund af de lugtgener og støjen fra dyerne. Men det ændrede ikke på Favrskov Kommunes holdning til sagen, der skulle afgøres af medarbejdere i den samme afdeling hos kommunen, der ønskede at få placeret de pågældende kvæg ved siden af borgerne. Dette på trods af at der skulle gives dispensation fra kommunen:

“Den 9. juni 2020 traf Favrskov Kommune afgørelse om at meddele dispensation fra afstandskravet. Kommunen havde dog på baggrund af de indkomnehøringssvar besluttet, at hele det indhegnede areal ikke måtte afgræsses fra og med 1. maj til og med 31. august (og ikke kun den nordlige indhegning, som der var lagt op til i udkastet til afgørelse). Endvidere skulle der etableres to låger i indhegningen for at sikre adgang til arealet. Efter kommunens opfattelse ville det ansøgte ikke medføre væsentlige gener for omkringboende, og hvis der opstod væsentlige gener på grund af dyreholdet, ville det ifølge kommunen kunne vurderes på miljøtilsyn”.

Men kommunen var inhabil i henhold til reglerne.

”Reglerne om myndighedsinhabilitet er med til at værne om tilliden til myndighederne og begrænse risikoen for, at myndighedens egen interesse påvirker sagens udfald. Kommuner skal derfor være meget opmærksomme på disse regler, når de behandler sager, hvor de kan være inhabile. I denne sag var det desværre ikke tilfældet”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Da kommunen ikke havde mulighed for at få sagsbehandling sendt et andet sted hen, altså hos en anden myndighed, kunne de så alligevel træffe en afgørelse til deres egen fordel og imod borgernes ønsker. Ombudsmanden kritiserer dog, at man ikke overvejede, om der skulle træffes særlige forholdsregler, som eksempelvis at lade en anden afdeling træffe en afgørelse. Eller at indhente en udtalelse fra anden myndighed eller et privat organ.

Ombudsmanden har på den baggrund anmodet kommunen om at genoverveje den afgørelse, de traf til fordel for sig selv, i den samme afdeling i kommunen.