Tirsdag blev der afholdt et borgermøde på Nørre Aaby Skole i Middelfart Kommune. Omkring 100 borgere var mødt frem, og flere af de lokale unge var mødt frem. Et par stykker af dem fortalte, at der mangler skaterfaciliteter i Nørre Aaby, og at de gerne ser politikerne lytter til det.

Mødet blev åbnet af borgmester Johannes Lundsfryd (A), der bød velkommen og præsenterede de seneste positive forandringer i området. Lokale politikere, embedsmænd og repræsentanter fra forskellige organisationer deltog også i mødet og bidrog med deres synspunkter og forslag.

Johannes Lundsfryd indledte med at fremhæve flere af de forbedringer, som er blevet realiseret i Nørre Aaby, herunder renoveringen af skolen for 50 millioner kroner, etablering af en kunstgræsbane, opførelse af nye boliger og mange andre tiltag, som borgere kan være stolte af.

Trine Erdmann, formand for Nørre Aaby Lokaludvalg, fortalte om lokaludvalgets arbejde og dets betydning for udviklingen af Nørre Aaby. Lokaludvalget arbejder på at fremme samarbejdet mellem forskellige interessenter og sikre, at borgerne har en stemme i beslutningsprocesserne.

Steen Vinderslev, kommunaldirektør i Middelfart Kommune, var ordfører for mødet og understregede vigtigheden af borgerinddragelse i den kommunale beslutningstagning. Han præsenterede mødets tre hovedtemaer: Kongshøj Plejehjems samarbejde med lokalsamfundet, unges stemmer og livet som ung i Nørre Aaby samt den fysiske udvikling af byen med særlig fokus på områdefornyelse ved Østergade og tunnellerne.

Lederen af Kongshøj Plejehjem, Annette Bang Jørgensen, præsenterede plejehjemmets aktiviteter og samarbejde med lokalsamfundet. Hun fortalte om plejehjemmets bestræbelser på at skabe et aktivt og inkluderende miljø for beboerne og samarbejdet med frivillige og lokale organisationer. Annette viste en aktivitetsplan for en tilfældig uge samt et årshjul, der inkluderede arrangementer for pårørende, besøg i kirken og sociale begivenheder.

Unge fra to 9. klasser delte deres tanker om, hvad der kunne gøres for at forbedre livet for unge i området. De præsenterede deres ideer om etablering af en rundbuehal med borde, bænke og farvet lys samt udearealer, hvor unge kan samles og socialisere. Anders Bo Thorsted, leder af ungdomsskolen Middelfart, pointerede, at der allerede findes mange tilbud til unge i alderen 15-25 år i Nørre Aaby. Han nævnte også, at man har udvidet klubsæsonen og planlægger pop-up arrangementer i løbet af sommeren for at engagere og inkludere flere unge. En ung dreng foreslog etablering af en skaterpark, da der ikke findes en sådan facilitet i Nørre Aaby. Dette forslag blev positivt modtaget og vil blive taget op til overvejelse af de relevante parter.

I forbindelse med områdefornyelse præsenterede Regitze Tilma (V) muligheder for forbedring af torve og pladser, trafikregulering, kultur og fritid samt rådgivning. Hun understregede, at borgerinddragelse er en vigtig del af byfornyelsesloven, og at beslutningen om igangsættelse af områdefornyelse træffes af byrådet. Det blev præsenteret, hvordan borgerne kan bidrage med deres ideer og forslag til fornyelsesprojekter og samarbejde med kommunen og andre aktører om realiseringen af disse projekter.

Under mødet blev der afsat tid til spørgsmål og debat, hvor borgere kunne komme med deres input og synspunkter omkring de forskellige emner. Den konstruktive dialog mellem borgere, politikere og embedsmænd var med til at skabe en positiv atmosfære og understrege vigtigheden af samarbejde og borgerinddragelse i udviklingen af lokalsamfundet.

Borgermødet på Nørre Aaby Skole var en vigtig platform for at styrke dialogen mellem borgere, politikere og embedsmænd omkring udvikling og samarbejde i lokalsamfundet. Mødet gav deltagerne mulighed for at udveksle synspunkter og forslag samt at blive opdateret om de seneste tiltag og forbedringer i Nørre Aaby. Efter en times diskussion blev mødet hævet, og der var efterfølgende indbudt til et ordinært byrådsmøde. Det er afgørende, at borgerne fortsat engagerer sig i den lokale udvikling og benytter sig af de muligheder, der tilbydes for at påvirke og forme deres lokalsamfund. Den positive respons og konstruktive dialog på borgermødet viser, at Nørre Aaby er på rette vej mod en endnu bedre og mere inkluderende fremtid for alle borgere.