Regeringen har i dag indgået en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalen giver blandt andet Tilsynet med Efterretningstjenesterne mulighed for at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) operative opgaver, ligesom sammensætningen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne bliver ændret, så flere partier fremover kan være repræsenteret i udvalget. Aftalen indebærer desuden, at der fremover vil være et tættere samspil mellem tilsynet og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalepartierne er enige om, at det er afgørende for danskernes sikkerhed, at vi har effektive efterretningstjenester, som kan bekæmpe de kræfter, der vil os det ondt.

Efterretningstjenesternes effektive varetagelse af deres opgaver, herunder med at sikre statens selvstændighed og sikkerhed samt modvirke trusler mod Danmark og danske interesser, forudsætter en udstrakt fortrolighed.

Når efterretningstjenesternes arbejde som udgangspunkt er nødt til at foregå i fortrolighed, er det afgørende for befolkningens tillid – og dermed også for efterretningstjenesternes mulighed for at virke i et åbent demokrati som det danske – at der er de rigtige rammer og systemer på plads, som over for både regering, Folketinget og den almindelige offentlighed kan medvirke til at sikre tilliden til, at tjenesternes aktiviteter foregår i respekt for de regler, der gælder for deres virke.

Regeringen er på den baggrund enig med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om rammerne for dels en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, dels en styrkelse af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalen er det første element i opfølgningen på evalueringen af PET-loven. For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vil der – som konsekvens af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis – skulle gennemføres en større omlægning af tilsynsstrukturen.

Tilsynets kompetencer udvides, og flere partier kan fremover være repræsenteret i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne

Konkret er aftalepartierne blandt andet enige om, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne fremover skal føre en bagudrettet legalitetskontrol med PET’s operative opgaver.

Samtidig er aftalepartierne enige om, at Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i ekstraordinære situationer skal kunne anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge konkrete sager eller sagsforløb, problemstillinger mv. En ordning, der er tiltænkt sager, som har principiel eller på anden måde vidtrækkende betydning for den generelle tillid i befolkningen til efterretningstjenesterne.

Aftalepartierne er også enige om, at sammensætningen af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne bør reflektere det forhold, at der i Folketinget i de senere år har været flere partier end tidligere.

Således skal Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne fremover udgøres af et folketingsmedlem fra hvert af de partier, der ved folketingsårets start er repræsenteret i Folketinget med mindst 10 mandater, dog således at udvalget består af mindst fem medlemmer, som uanset mandattal repræsenterer de fem største partier i Folketinget ved folketingsårets start.

Derudover vil den eksterne whistleblowerordning for PET, der i dag er placeret i Justitsministeriets departement, i stedet blive placeret i Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Det er afgørende for danskernes sikkerhed, at vi har effektive efterretningstjenester, som både kan bekæmpe de kræfter, der vil os det ondt, og som har befolkningens tillid. Tjenesterne er dybt afhængige af, at deres arbejde og deres arbejdsmetoder ikke kompromitteres, og tjenesterne råder af den grund over nogle særlige kompetencer og kapaciteter. I et åbent demokrati som det danske er det derfor vigtigt med et stærkt og uafhængigt tilsyn, der kan sikre hensynet til den fornødne kontrol. Jeg er meget glad for, at regeringen i dag har indgået en bred aftale med størstedelen af Folketingets partier om at styrke tilsynet med tjenesterne og kontrollen med tjenesternes daglige virke. Og jeg håber, at en bred aftale kan være med til at sikre ro om vores efterretningstjenester.

Preben Bang Henriksen (Venstre) siger:

– Med aftalen styrkes både Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt Folketingets “Kontroludvalg”, hvilket Venstre hilser velkommen. Samtidig lægger vi i Venstre vægt på, at PET’s operative indsats ikke svækkes. Danmark har i den grad i dag brug for fortsat effektive efterretningstjenester.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) siger:

– Det, vi præsenterer nu, er ikke bare udmøntningen af den aftale, SF indgik med regeringen i efteråret. Det er også resultatet af flere års pres fra SF for en styrket parlamentarisk kontrol med tjenesterne og bedre vilkår for Tilsynet, så jeg er en glad og stolt retsordfører i dag. Vi får udvidet tilsynets kompetence og udvalgets muligheder for at bede om undersøgelser. Desuden får vi nu også sikret, at vi får flere folketingsmedlemmer ind i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Vi får også forankret PET’s whistleblowertjeneste i Tilsynet, hvilket er fantastisk. Med aftalen her kommer vi ikke mindst et vigtigt skridt længere med at få rammerne for det styrkede tilsyn på plads – og dermed også undersøgelsen af sagen om Ahmed Samsam. Det var der for blot et par måneder siden ikke udsigt til at få igennem, hverken med regeringen eller den øvrige opposition. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi står her i dag.

Steffen Larsen (Liberal Alliance) siger:

– For Liberal Alliance har det været vigtigt at styrke det demokratiske tilsyn med efterretningstjenesterne. Med aftalen giver vi tilsynet nogle flere muskler, samtidig med at vi giver Folketinget bedre mulighed for at få indblik i, hvad der reelt sker i efterretningstjenesterne. Det er afgørende, hvis vi som lovgivende magt skal kunne kontrollere den udøvende magt, som er en af vores fornemmeste opgaver. Jeg synes, vi har fundet en fornuftig balance, hvor PET fortsat kan arbejde med den nødvendige grad af fortrolighed, men hvor vi samtidig styrker kontrollen med, at det foregår inden for de rammer, vi som Folketinget har sat for efterretningstjenesterne.

Tobias Grotkjær Elmstrøm (Moderaterne) siger:

– Jeg er glad for, at vi med aftalen nu udvider Tilsynet med Efterretningstjenesternes kompetenceområde. Det vil først og fremmest øge retssikkerheden, og det vil styrke selve tilliden til efterretningstjenesterne. For Moderaterne har det været helt grundlæggende at finde en sund balance mellem at styrke demokratisk indsigt og samtidig respektere efterretningstjenesternes effektivitet og fortrolighed. Deres arbejde er helt essentielt for vores alles sikkerhed.

Betina Kastbjerg (Danmarksdemokraterne) siger:

– Det er vigtigt for Danmarksdemokraterne, at vi har nogle stærke og robuste efterretningstjenester, der har de bedst mulige vilkår for at passe på Danmark. Derfor er vi også glade for at være med i dagens aftale, der sætter nogle klare rammer for efterretningstjenesternes arbejde, så de har de bedste forudsætninger for at kunne udføre deres vigtige arbejde i en usikker tid. Samtidig har det været afgørende for os, at vi styrker kontrollen med tjenesterne på en måde, så det ikke kompromitterer deres arbejde, som har nogle særlige kompetencer og ressourcer.

Mai Mercado (Konservative) siger:

– Konservative tager ansvar og er med i aftalen om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. I forhandlingerne har vi presset på for et tilsyn med flere muskler, men det har været tydeligt, at aftalen bærer præg af at have sin oprindelse i aftalen mellem SF og regeringen fra før jul.

Rosa Lund (Enhedslisten) siger:

– Jeg er utrolig glad for, at det endelig er lykkedes at udvide Kontroludvalget, og sikre et stærkere tilsyn. Det har vi kæmpet længe for i Enhedslisten. Vi er ikke kommet helt i mål, fx så vi gerne, at alle partier fik en plads i Kontroludvalget, som vi kender det fra Norge, men i dag kom vi et rigtig godt skridt på vejen.

Zenia Stampe (Radikale Venstre)

– Vi har haft et stort behov for at styrke ikke bare tilliden til de danske efterretningstjenester, men også borgernes retssikkerhed. Det har været de vigtigste pejlemærker for os i Radikale Venstre, og vi er glade for, at vi med den her aftale tager et godt skridt i den retning. Det er særligt afgørende, at vi nu udvider tilsynets kompetenceområde til at gælde PET’s operative opgaver, og så har det været radikale mærkesager, at vi også skulle etablere en ekstern whistleblowerordning, og at Folketingets kontrolmuligheder bliver styrket. Det er vi kommet i mål med, og det er vi stolte af.

Peter Kofod (Dansk Folkeparti) siger:

– I Dansk Folkeparti er vi glade for at være med til at sikre en ordentlig kontrol med efterretningstjenesten, der samtidig tager hensyn til tjenestens vigtige arbejde, som har til hensigt at sikre Danmark, danskerne og vitale danske interesser.