Middelfart Kommune har konstateret et merforbrug på 67 millioner kroner på kommunens drift ved årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023. Kommunen kæmper ligesom flere andre kommuner med at overholde budgetterne på grund af stigende udgifter og udfordringer på flere velfærdsområder.

Årsagerne til de økonomiske udfordringer i Middelfart Kommune er blandt andet en kraftig stigning i antallet af elever, der er visiteret til specialundervisning, samt øgede udgifter til anbringelser, forebyggelsesindsatser og sociale foranstaltninger på Børn, Kultur og Fritidsområdet.

Senior- og sundhedsområdet oplever også merforbrug, da sygehusene behandler flere og udskriver borgere tidligere end før, hvilket skaber ekstra opgaver og merudgifter i sygeplejen, genoptræningen og ældreplejen. Social- og Psykiatriområdet forventer ligeledes et betydeligt merforbrug som følge af flere sager.

Byrådet i Middelfart Kommune har indgået en aftale for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Aftalen betyder besparelser på cirka 35 millioner kroner, og alle ledere er blevet bedt om at spare på samtlige poster.

– Vi er kede af, at vi er kommet i denne situation. Vi bliver nødt til at forholde os til det, heldigvis har vi fået rigtig mange høringssvar. Meget af det har vi brugt i forhandlingerne, udtaler Kaj Johansen fra Socialdemokratiet.

– Det her er nok det sværeste, jeg har været med til. Vi må stå på mål for beslutninger, det er ikke medarbejderens skyld. Vi må stå det ansvar. Ingen har lyst til at træffe de her beslutninger. Vigtigst er det dog, at vi står sammen og arbejder med udfordringerne, ellers kommer vi til at stå her igen, tilføjer Regitze Tilma, fra Venstre.

For at sikre budgetoverholdelse i 2023 har forvaltningerne gennemgået deres økonomi og udpeget en række punkter, hvor der kan sættes ind. Punkterne er blevet forelagt de politiske udvalg, som sendte forslagene i høring hos MED-udvalg, skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd mv.

To partier står udenfor aftalen, Enhedslisten og Nye Borgelige. Der blev talt med store ord af begge partier, da de skulle beskrive, hvorfor de stod udenfor.

– Vi arbejder på at nedbringe sygefraværet ved at motivere vores medarbejdere yderligere. Nogle mener, at det er uansvarligt for os at stå udenfor, men sammen med Nye Borgerlige har vi udarbejdet et budget, som, hvis det blev fulgt, ikke ville kræve besparelser. Klimafolkemødet kunne potentielt være drevet af erhvervscentret, som kunne ansøge om EU-midler. Men det blev ikke overvejet. Det nuværende budget giver indtryk af, at man vil skære i velfærden for at finansiere det nye nærhospital, siger Lasse Schmücker fra Enhedslisten.

Borgmester Johannes Lundsfryd knyttede til det en kort kommentar:

– Det er helt i orden at være uenig om substansen, men at antyde, at jeres ændringsforslag ville have medført betydelige ændringer i de nuværende budgetoverskridelser, synes jeg ikke er retfærdigt. Jeg har forslaget her, og det, I foreslog, var at bruge færre penge på servicerammen end os andre, ikke flere, sagde han.

Med stemmerne 21-2 blev indstillingen vedtaget.

Forhandlingsudvalget har herved drøftet forslagene efter høringsperioden og indgået en aftale om, hvilke forslag der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse i 2023.