I juni 2023 fremlagde regeringen udspillet ’Strammere greb om våben’. Det var bl.a. på baggrund af den tragiske hændelse i Field’s i juli 2022, at den daværende regering iværksatte en gennemgang af den eksisterende våbenlovgivning for at sikre, at vi i Danmark har en tidssvarende og hensigtsmæssig våbenlovgivning. Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, der implementerer de dele af udspillet, som kræver lovændring.

Med lovforslaget indføres der hjemmel til at etablere en ordning, hvor politiet i fremtiden kan få adgang til mere systematisk at indhente helbredsoplysninger hos personer, der søger om våbentilladelser mv. Politiet har i dag kun indsigt i en ansøgers helbredsoplysninger, i det omfang det er registreret i politiets egne systemer. Med lovforslaget skabes der mulighed for, at politiet fremover kan opnå bedre indsigt i, om en ansøger har eventuelle psykiske lidelser af betydning, inden politiet træffer afgørelse om meddelelse af våbentilladelse. Der eksisterer allerede en lignende ordning på kørekortområdet, hvor ansøgeren som betingelse for udstedelse af kørekort skal indsende en lægeattest.

Foruden adgangen til mere systematisk at indhente helbredsoplysninger, strammer lovforslaget bl.a. også kontrollen med våbentilladelser til personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter tilholdsloven. Forslaget skaber mulighed for at indføre en ordning med obligatorisk afslag på ansøgninger om våbentilladelser – og automatisk bortfald af allerede meddelte tilladelser –til personer, der er dømt for f.eks. visse former for personfarlig kriminalitet.

Tal fra Rigspolitiet viser, at politiet har tilbagekaldt eller afslået 125 våbentilladelser i 2023 bl.a. på baggrund af oplysninger om borgerens psykiske uligevægt.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Der kan være situationer, hvor den psykiske tilstand hos en person bevirker, at personen ikke er i stand til at besidde et våben på betryggende vis og dermed vil kunne udgøre en fare for andre. I dag stiller vi imidlertid strengere helbredsmæssige krav ved ansøgninger om kørekort, end vi gør ved ansøgninger om våbentilladelser, idet politiet ikke har mulighed for mere systematisk at få indsigt i en ansøgers eventuelle psykiske lidelser, som de ikke kender til i forvejen. Det ændrer vi bl.a. på nu ved at stramme våbenlovgivningen bredt og på flere områder. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke ønsker at stigmatisere personer med psykiske lidelser, men blot tilpasse lovgivningen for at undgå, at våben havner i de forkerte hænder. En stram våbenlovgivning bidrager til at gøre Danmark til et endnu mere trygt og sikkert land.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Baggrund

Antal af sager de seneste fem år, hvor våbentilladelser er blevet enten tilbagekaldt eller afslået bl.a. på baggrund af oplysninger om borgerens psykiske uligevægt:

2019: 20 sager

2020: 89 sager

2021: 69 sager

2022: 56 sager

2023: 125 sager

Tallene dækker over sager, hvor psykisk uligevægt er indgået i vurderingen af sagen, men ikke nødvendigvis er den eneste årsag til sagens udfald.

Lovforslagets ti initiativer

Obligatorisk afslag på ansøgning om våbentilladelse og jagttegn mv. ved visse lovovertrædelser samt bortfald af våbentilladelse og jagttegn mv. ved visse lovovertrædelser mv.
Adgang for politiet til systematisk at indhente helbredsoplysninger hos ansøgere ved ansøgninger om våbentilladelser mv.
Etablering af lovfæstet indberetningsordning for berørte offentlige myndigheder mv.
Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af ammunition.
Skærpelse af straffen for uforsvarlig opbevaring af våben og brud på reglerne om afhændelse af våben mv.
En ændring af reglerne for våbenmekanikere, således at de tildeles en adgang til prøveskydning i forbindelse med arbejdet.
En ændring af afgiftsbestemmelsen, så den moderniseres og præciseres
Indførelse af en bestemmelse, der giver politiet adgang til at besigtige lokaler hos personer, der har tilladelse til fremstilling af våben
En ændring af mærkningsreglen, således at politiet fritages fra at mærke egne våben.
En ændring af våbenloven vedrørende eksport af luft- og fjedervåben samt hardball- og paintballvåben