I medfør af miljøskadeloven § 21, stk. 2. vil indsatsen med at afværge alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskredet i Randers fremover blive hjemlet i miljøbeskyttelsesloven.

Dette skyldes, at Kammeradvokaten har konstateret, at der ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger.

Dette medfører, at Miljøstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til Randers Kommune pr. 1. februar.

Afgørelsen er her til aften sendt til Randers Kommune.

Samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune om at håndtere jordskredet, som stadig er i den akutte fase, fortsætter. Konkret vil Miljøstyrelsen deltage i de løbende krisemøder, ligesom Miljøstyrelsen vil sikre, at kommunen kan få vejledning hos styrelsen i både juridiske og miljømæssige spørgsmål.

Kammeradvokaten undersøger fortsat, om andre virksomheder med relation til Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlige for skaderne, og hvilke retlige skridt, der kan tages for at forfølge princippet om, at forureneren skal betale.

Folketinget har tidligere godkendt et aktstykke, der muliggjorde afholdelse af udgifter op til 205 mio. kr. til afværgeforanstaltninger efter miljøskadeloven. En del af disse midler har været anvendt på den indsats, der er pågået, siden Miljøstyrelsen gav påbud til virksomheden om sikkerhedsstillelse.

Regeringen vil derfor søge Folketingets opbakning til, at den resterende del af de 205 mio. kr. tildeles den akutte afværgeindsats, som pr. 1. februar varetages af kommunen.

– At indsatsen overgår fra et lovgrundlag til et andet, ændrer ikke på, at indsatsen skal fortsætte for at afværge fare for alvorlig miljøskade som følge af jordskredet. Det arbejde understøtter vi med disse tiltag, siger miljøminister Magnus Heunicke.  

Fakta

  • Randers Kommune har siden den 19. december arbejdet intensivt sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
  • Miljøstyrelsen vurderede den 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
  • Virksomheden modtog d. 21. januar to påbud fra Miljøstyrelsen. Det ene påbud pålagde Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålagde Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.
  • Udstedelsen af de to påbud skete med baggrund i Miljøskadeloven. Med udstedelsen af de to påbud overgik myndighedsansvaret fra Randers Kommune til Miljøstyrelsen.
  • Nordic Waste A/S blev den 22. januar erklæret konkurs ved skifteretten.
  • Miljøstyrelsen har – efter rådgivning fra Kammeradvokaten – truffet afgørelse efter miljøskadelovens 21, stk. 2 om, at da der ikke længere kan stilles sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltningerne er det ikke længere miljøskadeloven, som finder anvendelse. Det betyder, at sagen går tilbage til den oprindelige tilsynsmyndighed (Randers Kommune).
  • Myndighederne vil tage alle nødvendige skridt i processen med at forfølge princippet og ambitionen om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet. Dette arbejde fortsætter.