En igangværende og kompleks byggesag på Rudbæksbanke 35 i Middelfart Kommune er fyldt med juridiske gråzoner, hvilket rejser spørgsmål om ejendommens nuværende status som potentielt ulovligt opført. Middelfart Kommune oplyser, at der kører endnu en høringsfase, der afsluttes den 1. maj.

I oktober 2022 fik ejendommen dispensation fra visse bestemmelser i lokalplan 171 for at tillade opførelsen af et to-etagers enfamiliehus med diverse udbygninger. Men efterfølgende juridiske udfordringer har forhindret en endelig afklaring af ejendommens status. Planklagenævnet afviste i oktober 2023 en anke fra naboerne men påpegede, at ejendommens udformning som en tilsyneladende tre-etagers bygning kræver yderligere dispensation for at være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Middelfart Kommunes forvaltning står over for en betydelig beslutning om, hvorvidt de kan og vil udstede en ny dispensation. Uden denne dispensation står ejendommen i en prekær situation, da den som det ser ud nu, kan være ulovligt opført i forhold til de gældende lokalplaner.

En af naboerne til Rudbæksbanke 35, Poul Poulsen, har indsendt et høringssvar. Han har i høringssvaret skrevet, at han vil klage over en eventuel dispensation.

– Indledningsvist og supplerende til vores bemærkninger til den aktuelle partshøring, skal det bemærkes at den ”nye” lovliggørende byggetilladelse af 14. oktober 2022, er en tilladelse til præcis samme byggeri, som den tilbagekaldte byggetilladelse, hvor den eneste ændring synes at være i relation til tagterrassen mod vandet hvor der bliver udført sedumtag. Det er fortsat vores opfattelse, at dette ikke ændrer på de væsentlige indbliksgener som byggeriet har medført set i forhold til et byggeri som havde efterlevet såvel bygningsregulativet som den gældende lokalplan, skriver Poul Poulsen blandt andet.

– En dispensation fra Lokalplan 171, anses således ikke alene være i strid principperne i denne, men også i strid med principperne i de to andre lokalplaner som er udarbejdet for området og som med Middelfart Kommunes egne ord. En dispensation vil klart afvige fra principperne i (alle) de gældende lokalplaner for området, hvilket med henvisning til Planloven, dermed fordrer en tilvejebringelse af en ny lokalplan for hvert af de tre ”naturligt” forbundne lokalplaner.

Men hvad sker der med sagen lige nu? AVISEN har været i kontakt med Middelfart Kommunes kommunikationsafdeling, som har sendt sagen videre til den tekniske forvaltning. Her lyder svaret fra direktør Christina Føns, at sagen er i høring igen.

– Sagen er i høring frem til 1. maj, herefter træffer vi en afgørelse i sagen, oplyser hun i et skriftligt svar.