Et solcelleanlæg i Fyllested i Middelfart Kommune har fået opmærksomhed, da der i området er flagermus, som er en truet dyreart. Byrådet har nu sendt et kommuneplantillæg, der skal gøre opførelsen mulig, i høring, men det gik ikke stille for sig.

Det nye plangrundlag har til formål at fastlægge de fysiske rammer for etablering af et solcelleanlæg ved Fyllested i Middelfart Kommune. Forslag til kommuneplantillæg og landzonelokalplan med bonusvirkning med tilhørende miljøvurdering muliggør opstilling af solcelleprojektet Fyllested.

Planområdet udgør ca. 130 ha. i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål i form af dyrkede landbrugsmarker og naturområder. Det tekniske anlæg til solceller og transformere er på 90 ha. med solceller med en forventet ydelse på ca. 109 MW AC / 82 MW DC. Den øvrige del af området anvendes til beplantning, natur og stier/arbejdsveje. Anlægget ligger ved og kobles på en eksisterende transformerstation. Solcellerne etableres som faste installationer og har en højde på maks. 4 m. Stepup-transformere og tilhørende koblingsudstyr og -anlæg mv. etableres med en højde på op til 8,5 m og lynafledere på op til 22 meters højde. Planlægningen har bl.a. til formål at muliggøre et teknisk anlæg til solceller på ca. 90 ha. med placering og udformning, som indpasses i landskabet, og hvor der også er taget hensyn til beskyttet natur, flora og fauna. Derudover skal der anlægges nye stier, som giver beboerne i området flere rekreative muligheder og giver mulighed for at færdes i dele af planområdet.

Dispensationer fra afstand til å og skov Planerne indeholder dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 og §17 om afstand til åer og skov, som jf. nyeste ændringer i Planloven kan indarbejdes i landzoneplaner med bonusvirkning for VE-anlæg. Dispensationerne fra Naturbeskyttelsesloven er dokumenteret og myndighedsbehandlet, og gældende hørings- og klagemuligheder er uændret. De er indarbejdet for at afkorte sagsbehandlingen for VE-anlæg.

Økonomiudvalget satte planlægning af et solcelleanlæg på 126 ha. ved Fyllested i gang den 28. februar 2023. Der er blevet holdt et borgermøde med ca. 70 deltagere fra lokalområdet. Der blev samlet indsendt i alt 28 høringssvar primært om afgrænsningen, afskærmning og beplantning, drikkevand, rekreative formål, støj, landskabs- og naturhensyn og økonomisk kompensation for værditab, lokal fond m.m. Efterfølgende er en række høringssvar indarbejdet i planforslagene.

Klima og bæredygtighed

Solcelleanlægget understøtter Byrådets strategi for bæredygtighed og DK2020-planen. Målet med DK2020-planen er, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau.

Solcelleanlægget får en installeret effekt på ca. 108 MWp (DC) og 82 MW (AC) og en forventet årlig produktion på ca. 113.000 MWh. Det vil øge produktionen af vedvarende energi med, hvad der svarer til små 40 % af kommunens elforbrug beregnet ift. kommunens elforbrug i 2021.

Energistyrelsen forventer en fordobling af elforbruget fra 2020 til 2050, som følge af muligheden for i fremtiden at opbevare strømmen i batterier, eller at strømmen konverteres i PtX-anlæg til brændstof til blandt andet færger og lastbiler eller til industrien.

Elproduktionen fra solcellerne er grøn og vil bidrage positivt til såvel kommunale som nationale mål for den grønne omstilling, idet solcelleanlægget vil spare klimaet for skadelige emissioner af CO2.

Uenighed i byrådet

Formand for Teknisk Udvalg, Anders Møllegaard (V), slår fast, at selvom man har stemt imod fremtidens grønne energianlæg i Middelfart Kommune, kan man godt stemme for planen i Fyllested.

– Det er en af de vigtige sager, hvis vi skal nå i mål med vores klimaambitioner. Der er ændringer i forslaget på baggrund af den indledende høring, siger Møllegaard.

Venstre, der stemte imod fremtidens grønne energianlæg i Middelfart Kommune, stemte for forslaget. Det gjorde til gengæld ikke Enhedslisten og Danmarks Demokraterne.

– Vi har stået her og kæftet op om klima, biodiversitet og dyreliv, men man kan se ude ved Fyllested, at der er flagermus, men det kan jævnes med jorden nu. Når vi vækster eller skal gøre noget, så skal naturen betale. Det er jeg mega træt af. Så sender man en VVM-rapport ud i byen. Come on man. Jeg bliver fucked up og rasende. Det er det, vi hele tiden gør hele vejen igennom, når vores hav er forurenet, planter vi ålegræs. Vi stopper ikke det egentlige problem. Jeg kommer til at stemme imod. Hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det helhjertet og ikke på sådan noget lala-fyld. Klima mig her, klima mig der. Jeg stemmer imod pga. flagermusene, siger Lasse Schmücker (Ø).

Også Danmarks Demokraternes Jonas Jensen stemte imod med samme begrundelse.

– Det her viser, at vi eksempelvis på oliegrunden fik salamandere til at forsvinde, det er en truet dyreart. Det her er også en truet dyreart, der må lade livet for større ambitioner. Jeg synes, at når vi gør disse handlinger, så er vi ikke konsekvente nok i vores valg. Vi finder en løsning ud af det. Hvis vi virkelig vil være grønne og klimaforkæmpere, skal vi sørge for det gælder i alle tilfælde. Det kan godt være det er træls, en flagermus stopper os. Vi skal gøre det helhjertet eller lade være. Det er ikke helhjertet at fjerne disse flagermus, siger Jensen.

Socialdemokratiet Jacob Nielsen argumenterede for, hvorfor hans parti stemmer for planerne.

– Vi har forpligtet os til mere vedvarende energi, så vi skal påtage os et ansvar. En solcellepark kommer ikke fra den ene dag til den anden. Der er borgermøde og høringsperioder. Den kan give svar på bekymringer, som naboerne forståeligt har. De er ikke forsvundet som dug fra solen, og i de kommende otte uger er det stadig muligt at komme med input og indsigelser, forklarer Nielsen.

Med stemmerne 23-2 blev forslaget vedtaget.