Justitsministeren sender i dag et lovforslag, som implementerer store dele af bandepakke IV, i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. en udvidelse af den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a, ligesom der lægges op til at gøre det ulovligt at rekruttere børn og unge til kriminalitet. Og så indeholder lovforslaget bl.a. også mulighed for at sætte ind over for, hvem dømte bandemedlemmer må have kontakt med i det daglige i form af et nyt kontaktforbud. Senere i 2024 ventes justitsministeren som led i bandepakken at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission.

Den nye årsrapport for rocker-/bandeområdet fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) viser bl.a. en stigning i skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker- bandemiljøet. Således registrerede politiet i alt 21 rocker-/banderelaterede skudepisoder i 2023 imod 18 i 2022.

Samtidig peger rapporten på en stigning i rockere og bandemedlemmers kriminalitet inden for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven: Fra 2.780 overtrædelser i 2022 til i alt 3.118 i 2023.

Derudover er mere end 800 (811) registrerede rockere eller bandemedlemmer blevet behandlet i det såkaldte Al Capone-samarbejde, som behandler konkrete sager om rockere eller bandemedlemmer, der bl.a. mistænkes for uretmæssigt at modtage offentlige ydelser. I 2022 blev i alt 608 rockere eller bandemedlemmer behandlet i relation til Al-Capone-modellen.

De hårdkogte kriminelle skal væk fra gaden

Regeringen blev d. 8. november 2023 enige med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om Aftale om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark.

Justitsministeren er nu klar til at sende et lovforslag, som implementerer store dele af bandepakken, i høring.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Bandernes vold går ikke bare ud over dem selv. Den skaber utryghed i lokalsamfundet, og vi behøver desværre bare at kigge tværs over Øresund for at se, hvor galt det kan gå, hvis man ikke viser rettidig omhu. Vi skal ikke have svenske tilstande i Danmark. Derfor skal vi have de hårdkogte bandekriminelle væk fra gaden, så vi kan give plads til en forebyggende indsats, der giver mening og virker. Og vi skal sikre, at politiet har de nødvendige redskaber til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet.

Udvidelse af ”bandebestemmelsen” og indførelse af kontaktforbud

Lovforslaget indebærer bl.a. en udvidelse af den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a, som gør det muligt at hæve straffen med indtil det dobbelte for visse lovovertrædelser begået som led i en banderelateret konflikt.

Med lovforslaget lægges der således op til at udvide straffelovens § 81 a, så der også kan idømmes dobbeltstraf, når der bruges knive som led i en konflikt, og for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet.

Udvidelsen skal bl.a. ses i lyset af udviklingen i bandernes kriminalitet. Således konkluderede myndighederne i et omfattende serviceeftersyn af de tidligere bandepakker bl.a., at banderne er mere tilbøjelige til at bruge knive. Og at bandernes økonomiske kriminalitet er stigende i både omfang og kompleksitet.

Med henblik på at forebygge ny banderelateret kriminalitet og sikre, at dømte bandemedlemmer ikke falder tilbage i en bandekriminel løbebane, indeholder lovforslaget også et såkaldt ”kontaktforbud”.

Kontaktforbuddet skal forhindre, at dømte bandemedlemmer kontakter personer, som tilhører den samme gruppering som dem selv.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Banderne skal mærke, at samfundet ikke tolererer deres kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Den hårde kerne, der har valgt kriminalitet som levevej, skal ikke forvente nogen form for tolerance. Det er indlysende, at vi ikke kan få bandernes konflikter til at gå væk alene med hårde tiltag som f.eks. strafskærpelser og forbud. Men hvis vi ikke tager mærkbart ved de hårde kriminelle og f.eks. får dem taget ud af spillet med en fængselsstraf, så bliver det sværere at arbejde forebyggende med lillebrorgenerationen.

Forebyggelse skal gå hånd i hånd med de hårde værktøjer

Netop den forebyggende indsats er også en central del af bandepakken.

Med lovforslaget lægges bl.a. op til at indføre en ny bestemmelse i straffeloven, som har til formål at forhindre kriminelles rekruttering af børn og unge til kriminalitet.

Det skal således være ulovligt for kriminelle at foretage handlinger, der er egnede til at involvere børn og unge under 18 år i kriminalitet.

Aftalepartierne er dog samtidig enige om, at en effektiv kriminalitetsforebyggelse kræver indsatser på tværs af myndigheder, og at der er behov for i højere grad at sammentænke forebyggelsesindsatsen og prioritere de indsatser, der har en effekt.

Der vil derfor i 2024 blive nedsat en kriminalitetsforebyggelseskommission, der sideløbende med de øvrige forebyggelsesinitiativer skal afdække langsigtede muligheder for effektiv kriminalitetsforebyggelse. Kommissionen skal således kortlægge eksisterende kriminalitetsforebyggende indsatser og effekten heraf og sammentænke disse samt komme med forslag til en styrkelse af det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af myndigheder.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi ved, at banderne rekrutterer aktivt blandt vores børn og unge, og at der ses en tendens til, at bandernes stik-i-rend-drenge bliver yngre og yngre. Det er spild af liv. Derfor skal vi gøre alt, vi kan, for at forhindre, at børn og unge bliver en del af et organiseret, kriminelt miljø. På kort sigt indebærer det bl.a. at styrke det eksisterende SSP-samarbejde såvel som det opsøgende forebyggende arbejde. På den længere bane er vi enige om at nedsætte en kommission, der skal styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af myndigheder. For hvis vi skal hjælpe børn og unge ud af bandernes kløer, kræver det nye veje og tidlig forebyggelse.

Den nye lovgivning forventes at kunne træde i kraft d. 1. juli 2024.

Fakta

  • Ved udgangen af 2023 var der registreret 1.257 personer som værende tilknyttet en rocker- eller bandegruppering. Læs mere her.
  • 53 ud af 223 drab begået i perioden 2017-2021 er sket i et kriminelt miljø, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det svarer til 24 pct. af alle drab, der er begået i Danmark i undersøgelsesperioden. I godt fire ud af ti drab i Danmark har gerningspersonen anvendt en skarp genstand som f.eks. en kniv.
  • Næsten halvdelen af registrerede bandemedlemmer er under 25 år: Ved udgangen af 2022 var 46 pct. af registrerede bandemedlemmer yngre end 25 år. 11 pct. af registrerede rockere var yngre end 25 år. Gennemsnitsalderen på registrerede bandemedlemmer var 26 år. Og gennemsnitsalderen på registrerede rockere var 39 år.
  • I Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2022 angiver godt tre ud af ti (31 pct.) borgere i de særligt udsatte boligområder (SUB-områder), at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for én ud af ti borgere i resten af landet. Læs mere her.
  • Tal fra politiet viser, at der i 2023 er rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 blev der rejst i alt 2.470 sigtelser.