Højere indtægter, små tab, positive kursreguleringer samt succesfulde integrationer af to mindre sparekasser medvirker til et resultat før skat på 439,4 mio. kr.

Hvis begrebet ”medvind” kan bruges i regnskabssammenhæng, så viser Middelfart Sparekasses årsrapport for 2023, at det var, hvad der ramte sparekassen i 2023.

– Man kan ikke sige, at vi har været dygtigere eller flittigere i 2023 isoleret set. Det var året, hvor vi så gevinsten af mange års hårdt arbejde og tidligere tiders beslutninger, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Han kan præsentere et regnskab, som på bundlinjen viser et overskud før skat på 439,4 mio. kr. Resultatet er naturligvis drevet af øgede indtægter som følge af de markante rentestigninger, vi
har set siden sommeren 2022. Dertil kommer en gevinst på beholdningen af værdipapirer, samt meget beskedne tab og nedskrivninger. Samlet set er det svært at pege på noget, der gik den
forkerte vej for Sparekassen i 2023.

– Læg dertil, at vi har holdt fast i topplaceringer i imagemålinger samt tårnhøj medarbejdertilfredshed, så er det svært at klage, siger Martin Baltser, der også kan se tilbage på en succesfuld integration af Fanø Sparekasse samt åbningen af en ny afdeling i København som nogle af højdepunkterne i 2023.

Toplinjen nærmer sig en mia. kr.

Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter er steget med 34,2 procent til 953,2 mio. kr. Dette selv om gebyrindtægterne faktisk er faldet med 11,2 procent.

– Tallene vidner om to ting. Faldene i gebyr og provisionsindtægter viser, at økonomien har sat farten ned. Der bliver handlet færre huse og lagt færre lån om. Når vores indtægter alligevel stiger mærkbart, sker det Middelfart Sparekasse havde medvind på alle fronter i 2023 på grundlag af stigende udlån og øget indtjening på indlån. Sparekassen har altid haft et stort indlånsoverskud. Det var dyrt for os i tiden med negative renter. Nu bidrager den del af forretningen igen positivt til vores resultat, konstaterer Martin Baltser.

Han glæder sig over, at kunderne i stor stil har benyttet de højrente-produkter, sparekassen tilbyder.

– Vi har landets højeste rente på børneopsparing, og kunderne har derudover placeret tilsammen 1,75 mia. kr. på vores indlånsprodukt MS Opsparing 3 måneder med en rente på 2,5 procent. Det svarer til, at over 14 procent af vores samlede indlån er placeret på den konto, siger Martin Baltser.

Tab og nedskrivninger udgør 11,7 mio. kr. Det skal sættes i forhold til et samlet udlån på 7,5 mia. kr.

– Vi har en tænksom kreditpolitik af den simple årsag, at vores vigtigste opgave er at sikre, at kunderne ikke kommer i en situation, hvor de ikke kan overholde deres forpligtelser. Det er bedst for kunderne, og det er bedst for os, siger Martin Baltser, der dog glæder sig over, at udlånet er vokset med syv procent i 2023. Det skyldes bl.a., at mange privat- og erhvervskunder har omlagt realkreditlån til prioritets kreditter i sparekassen.

Stærk opbakning fra garanterne

2023 bød også på stor efterspørgsel efter garantkapital.

Ultimo 2023 er der samlet set tegnet garantkapital for over 1,2 mia. kr., hvilket bidrager til den samlede egenkapital, der nu udgør 2,57 mia. kr.

– Kapitalmæssigt står vi stærkere end nogensinde før, og solide kapitalforhold er forudsætningen for at kunne være her i mange år fremover. Opgaven er nu at forvalte de muligheder, der opstår, til glæde for både kunder, medarbejdere og lokalsamfundene, siger Martin Baltser.

Sparekassen indfriede i 2023 100 mio. kr. i ekstern kapital, og over de kommende år planlægger sparekassen at indfri al ekstern kapital, så kapitalgrundlaget udelukkende består af garantkapital og overført overskud.

– Det vil spare os for et millionbeløb i renteudgifter år for år, så det styrker også forretningen, siger Martin Baltser.

NEP-kapitalprocenten er 31,4, og den kapitalmæssige overdækning, når alle kapitalkrav er medregnet, er 12,5 procentpoint.

Frihed til at tænke anderledes

Årets resultat og den kapitalmæssige situation giver sparekassen frihed til at tænke anderledes. Allerede i 2023 blev beløbet, der uddeles i donationer og sponsorater øget med ca. 30 procent i forhold til de foregående år.

– Og vi har indledt 2024 med at give ét gratis betalingskort til alle kunder med NEM-konto i sparekassen. Det koster os naturligvis nogle penge, men vi ved, at kortgebyret er et af de gebyrer, som kunderne er mest trætte af, så derfor var det oplagt at fjerne det, når nu vores økonomiske situation giver os nye frihedsgrader, siger Martin Baltser.

Han forventer ikke, at resultatet for 2024 bliver på niveau med 2023.

Udsigten til rentefald, en forventning om øgede tab og nedskrivninger samt øgede omkostninger betyder, at forventningen til 2024 er et overskud før skat på koncernniveau i niveauet 300-375 mio. kr.

– Det er bestemt et acceptabelt niveau, hvor vi på den ene side sikrer en solid indtjening,
der styrker sparekassen, samtidig med, at der er rum til at tænke offensivt, siger Martin Baltser.