Torsdag klokken 17:00 er der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde i Middelfart Kommune med ét punkt på dagsordenen. Det sker som følge af, at der er et merforbrug på 67 millioner kroner i årets første budgetopfølgning. Kommunen kalder det i sagsbeskrivelsen for en økonomi i ubalance på flere store velfærdsområder.

Ved årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 har Middelfart Kommune konstateret et merforbrug på 67 mio. kr. på kommunens drift.

Kommunen har som flere andre kommuner grundlæggende udfordringer med at overholde budgetterne. Opfølgningen i Middelfart Kommune viser, at økonomien på flere store velfærdsområder er i ubalance. Årsagerne er blandt andet:

  • Der har de seneste år været en kraftig stigning i antallet af elever, der er visiteret til specialundervisning.
  • På Børn, Kultur og Fritidsområdet forventes merudgifter til anbringelser, forebyggelsesindsatser og sociale foranstaltninger. 
  • Senior og sundhedsområdet har merforbrug – blandt andet fordi sygehusene behandler flere og udskriver borgerne end tidligere. Det giver mange ekstra opgaver og merudgifter i sygeplejen, genoptræningen og ældreplejen. Opgaver som kommunerne ikke kompenseres for.
  • Social- og Psykiatriområdet forventer et betydeligt merforbrug som følge af flere sager – udgifter som staten ikke dækker.
  • Herudover er der merforbrug på administration på det tekniske område og merforbrug på rengøringsområdet.
  • På Teknisk Udvalgs område forventes et merforbrug på bygningsopvarmning og el, men dog i noget mindre omfang end sidste år.

Samtidig sker der ting i vores samfund, som presser kommunernes økonomi. Blandt andet betyder krigen i Ukraine stigende priser på dagligvarer og energi. Udgifter staten ikke fuldt ud har kompenseret kommunerne for.

De seneste år er der hvert år afsat ekstra midler til Middelfart Kommunes drift, og på trods af det, er der fortsat en ubalance. De fleste af udgifterne har længerevarende karakter, og derfor er det nødvendigt at gribe ind for at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Hver forvaltning har gennemgået egen økonomi, og har udpeget en række punkter, hvor der kan sættes ind. Punkterne er blevet forelagt de politiske udvalg, som sendte forslagene i høring hos MED-udvalg, skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd mv.

Deadline for indsendelse af høringssvar var torsdag den 27. april kl. 22.00.

Efter høringsperioden har forhandlingsudvalget drøftet forslagene til sikring af budgetoverholdelse i 2023. Der er blevet indgået en aftale om hvilke forslag der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse i 2023.