Middelfart Kommune står over for en kompleks byggesag vedrørende ejendommen på Rudbæksbanke 35, hvor Teknisk Udvalg skal overveje en dispensation fra lokalplan 171 for opførelse af en tre-etagers bebyggelse. Dette følger efter en tidligere byggetilladelse til et to-etagers enfamiliehus med carport, tagterrasser, og overdækket indgangsparti, som nu er genstand for yderligere overvejelser omkring ejendommens etageantal.

I oktober 2022 modtog ejendommen dispensation fra visse bestemmelser i lokalplan 171, herunder bebyggelsesprocenten og krav til laveste sokkelkote. Denne afgørelse blev dog mødt med naboklage, hvilket førte til, at Planklagenævnet i oktober 2023 afviste klagerens anke, men pegede på, at ejendommens fremtoning som en bygning med mere end to etager krævede yderligere dispensation.

Planklagenævnets beslutning fremhæver et interessant punkt i sagen; selvom ejendommen ved første øjekast fra vejen kun synes at bestå af to forskudte etager, som udnytter det skrånende terræn, vurderes det samlet set, at byggeriet fremstår som en tre-etagers bygning. Denne vurdering stiller krav om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om etageantal.

Forvaltningens vurdering af ejendommen anerkender, at dens tilbagetrukne placering og udnyttelse af terrænets forskelle begrænser påvirkningen på omgivelserne. Dette åbner for muligheden for at dispensere for en bebyggelse i op til tre etager på ejendommen. Dog understreger sagen vigtigheden af præcedens; en dispensation her betyder ikke automatisk, at lignende dispensationer vil blive givet i andre sager inden for lokalplanområdet. Enhver fremtidig dispensation vil kræve sammenlignelige forhold, såsom terræn og etageforskydninger.

Sagens komplicerethed forstærkes yderligere af, at der fortsat er en klage under behandling i Byggeklageenheden, der adresserer indbliksgener, skyggepåvirkning, og uoverensstemmelse med lokalplanen. Dette efterlader byggeriet i en prekær situation, da det stadig er i strid med lokalplanen indtil en eventuel dispensation for etageantallet er afgjort. Byggeklageenheden forventes at færdigbehandle klagen senest ved udgangen af april 2024, hvilket tilføjer en yderligere tidsdimension til en allerede kompleks sag.

Nabo mener ikke dispensation kan gives

En af naboerne til Rudbæksbanke 35, Poul Poulsen, har indsendt et høringssvar. Han har i høringssvaret skrevet, at han vil klage over en eventuel dispensation.

– Indledningsvist og supplerende til vores bemærkninger til den aktuelle partshøring, skal det bemærkes at den ”nye” lovliggørende byggetilladelse af 14. oktober 2022, er en tilladelse til præcis samme byggeri, som den tilbagekaldte byggetilladelse, hvor den eneste ændring synes at være i relation til tagterrassen mod vandet hvor der bliver udført sedumtag.   Det er fortsat vores opfattelse, at dette ikke ændrer på de væsentlige indbliksgener som byggeriet har medført set i forhold til et byggeri som hRavde efterlevet såvel bygningsregulativet som den gældende lokalplan, skriver Poul Poulsen blandt andet.

– En dispensation fra Lokalplan 171, anses således ikke alene være i strid principperne i denne, men også i strid med principperne i de to andre lokalplaner som er udarbejdet for området og som med Middelfart Kommunes egne ord. En dispensation vil klart afvige fra principperne i (alle) de gældende lokalplaner for området, hvilket med henvisning til Planloven, dermed fordrer en tilvejebringelse af en ny lokalplan for hvert af de tre ”naturligt” forbundne lokalplaner. 

Hvorvidt Poul Poulsen kommer til at indvende noget mod en eventuel dispensation vides ikke, da sagen på mødet i Teknisk Udvalg blev udsat og det fremgår ikke, hvornår sagen behandles.