Hvis ikke den rette lederstil er på plads, og lederstilen ikke udfoldes 100 %, så falder selv den bedste vision hurtigt til jorden og forbliver kun flotte ord på papir, uden mening, indhold og betydning for fremtiden. Indtil nu har jeg i artikelserien ”Derfor er visioner stadig vigtige” skrevet om, hvorfor visionen er vigtig, om vores identitet – hvem vi er, om menneskers syn på verden, og om vores værdier, etik og adfærd.  Den visions-nære lederstil gennemsyres af et dagligt fokus på både at skabe, fastholde og udvikle den røde tråd mellem organisationens identitet og mission (opgave), organisationens syn på verden, organisationens værdier, etik og adfærd, selve visionen, samt de heraf udledte strategier og konkrete handlinger.

Uffe Steiner Jensen og jeg har tidligere i debatforummet ”Det Ønskede Samfund”, tilbage i 2021, skrevet om ”Fremtidens ledere i Det Ønskede Samfund” og om ”Det åbne og ansvarlige lederskab”. Samfundsudviklingen har siden kun understreget artiklernes pointer, mens nye pointer er kommer til, når vi taler om den visions-nære leder.

De grundlæggende lederegenskaber, som vi må forlange af vores ledere, er stadig: åbenhed, tillidsbaseret lederskab, ejerskab og ansvarlighed, ordentlighed og ydmyghed, gennemsigtighed og troværdighed, retfærdighed og ligeværdighed, vedholdenhed og tålmodighed, medinddragende og delegerende, ærlighed, en inspirerende og motiverende lederstil, meningsfuldhed, en loyalitet overfor lederopgaven, en initiativrig og innoverende drivkraft, rettidig omhu og handlekraft, en silonedbrydende, men holistisk opbyggende og grænsekrydsende lederstil, en magtbalancerende evne og ikke mindst evnen til at se sig selv som en del af noget større og udøvelse af en bæredygtig lederstil med fokus på FN´s verdensmål. Og, ja flere kunne med fordel tilføjes og uddybes.

Derudover skal den gode arbejdsplads og medarbejdernes livslange og rettidige kompetenceudvikling være i lederens fokus hver eneste dag. For lederen er ikke noget i kraft af sig selv. Lederen er kun noget i kraft af sine medarbejderes engagement og kompetencer.

Lederen skal – som nævnt indledningsvis – gå forrest i efterlevelsen af vores fælles værdier og vores mission og vision. Lederen skal også besidde det tilstrækkelige mod til at tage de risikobetonede beslutninger, som medfører, at vi når vores fælles visioner.

For den visions-nære leder er tre egenskaber særligt vigtige: ”Den røde tråd”, situationsbestemt ledelse og ”Sig det du gør” & ”Gør som du siger” (”Talk the Walk and Walk the Talk”).

Den røde tråd

Den visions-nære leder har først og fremmest fokus på at skabe, fastholde og udvikle den røde tråd mellem organisationens identitet og mission (opgave), organisationens syn på verden, organisationens værdier, etik og adfærd, den udøvede lederstil, selve visionen og de heraf udledte strategier og konkrete handlinger. Ikke kun overfor sig selv, men også eksplicit overfor sine medarbejdere, mellemledere og underchefer, egen chef og overfor netværket omkring organisationen (kunder, leverandører, konkurrenter og andre aktører). Både venner og fjender. For det gør ikke noget, at fjenden lytter med, bare du er hurtigere, både i beslutning og handling og ikke mindst er visionært tænkende.

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er et gammelt begreb, men ikke desto mindre stadigt relevant at tage frem. Der er nemlig ikke mange ledere, der evner denne disciplins mangfoldighed. De har ofte kun én lederstil, som de skruer op eller ned for.

For den visions-nære leder er evnen til situationsbestemt ledelse livsvigtig. At kunne vælge sine ledelsesværktøjer situationsbestemt fra en fyldt værktøjskasse er altafgørende. ”Den røde tråd” vil ikke kunne overleve uden en uendelig vekselvirkning mellem lederstile i forhold til, hvad hver enkelt situation, medarbejder og aktør i netværket kræver for at blive og forblive en optimal medspiller. 

Sig det du gør” & ”Gør som du siger

Den visions-nære leder begrunder alle sine beslutninger ud fra den fastlagte vision og ”den røde tråd”. Ikke kun overfor sig selv og sine nærmeste. Nej, den visions-nære leder kommunikerer alle sine valg og beslutninger ud til hele sit netværk med begrundelser ud fra den valgte vision. Ikke bare ved visionens lancering, ikke kun i skåltaler og ved særlige lejligheder. Nej, det sker hver eneste dag, hele tiden. Hver eneste kommunikation skal gennemsyres af visionens og ”den røde tråds” idégrundlag, både i skrift og tale. Dette bør ske i forbindelse med egne overvejelser og beslutningsprocesser, i det tilfældige møde med medarbejderne samt i forhandlinger med andre aktører. 

Men det er ikke nok, som visions-nær leder, at sige, det du gør. Du skal også gøre, det du siger. Det lyder enkelt og banalt, og alligevel ses mange ledere, at glemme netop det. De taler solen sort, uden efterfølgende handling. Og det ser og opfatter de fleste medarbejdere straks, ligesom de andre aktører, både venner og fjender. Så der er god grund til at tilsikre sig en sømløs og maksimal sammenhæng mellem det sagte og gjorte. Det gælder alle ledere, ja alle aktører, men i særlig grad gælder det for den visions-nære leder.

Fortsat gode visionsdage.

Erik Schwensen, Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S

OBS! I denne artikelserie på 8 artikler søger jeg at give mine konkrete og bedste bud på, hvordan vi griber visionær tænkning an og for styr på den, så vi reelt, når de mål og visioner, som vi sætter os. Artiklerne er baseret på Visionsbogen ”Derfor er visioner vigtige”, som jeg skrev, drøftede og redigerede i samarbejde med Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester i Fredericia.

1. artikel om ”Derfor er visioner stadig vigtige” udkom den 05. april 2024 her i avisen.nu.

2. artikel om ”Vores Identitet – Hvem er vi?” udkom den 08. april 2024 her i avisen.nu.

3. artikel om ”Menneskers syn på verden” udkom den 10. april 2024 her i avisen.nu.

4. artikel om ”Værdier, etik og adfærd” udkom den 12. april 2024 her i avisen.nu.