Indenrigs- og Boligministeriet har på baggrund af henvendelser fra KL udarbejdet notat om mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv. Det punkt var på dagsordenen til byrådsmødet i Middelfart mandag aften, hvor borgmester Johannes Lundsfryd (A) fortalte om eksempler på brug på hans sociale medier. Borgmesteren er blandt andet blevet kaldt “et fedt svin”.

Bestemmelsen kan anvendes til at yde psykologbistand i en konkret sag, men der kan også træffes beslutning om at stille en generel psykologbistand til rådighed for byrådsmedlemmer. Det er dog et afgørende kriterium, at det behandlingskrævende behov er opstået som følge af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

Middelfart Kommune har en psykologordning for alle fastansatte medarbejdere, som har akutprægede og arbejdsrelaterede psykologiske spørgsmål og problemer, fx i forhold til overfald, trusler, mobning, stress/udmattelse eller samarbejdsproblemer. Det vil være muligt for Byrådet at etablere psykologbistand som tilkøb til denne eksisterende eksterne psykologordning.

Visitation til den eksterne psykologordning sker på følgende måde:

  • Byrådsmedlemmet har været udsat for chikane, trusler mv. 
  • Chikanen, truslen mv. er forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet som byrådsmedlem, således at det behandlingskrævende behov er opstået som følge af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem. 
  • HR- og arbejdsmiljøteamet foretager en konkret vurdering af, hvorvidt betingelserne for visitation til ekstern psykologbistand er opfyldt.

Bestemmelsen kan også anvendes til at yde sekretariatsmæssig bistand i en konkret sag ved at den kommunale forvaltning bistår byrådsmedlemmer med politianmeldelse mod personer, der har udsat et byrådsmedlem for chikane, trusler mv. samt opfølgning på dette.

Johannes Lundsfryd listede herefter en række eksempler op fra hans sociale medier i den seneste uges tid.

– Dit fede svin, læste borgmesteren blandt andet op som en af de chikanernerende kommentarer.

Et enigt byråd vedtog, uden bemærkninger, en række kriterier for at yde sekretariatsmæssig støtte til byrådsmedlemmer. Ydermere blev der også vedtaget, hvis betingelserne opfyldes, at sekretariatet kan bistå byrådsmedlemmer med vurdering af, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse, og hvis der er grundlag for det, vil den kommunale forvaltning bistå med anmeldelsen sam opfølgning herpå.