Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2024 som sikrer, at der fortsat investeres i det danske sundhedsvæsen. Aftalen løfter sundhedsområdet med 1,35 mia. kr. Aftalen sætter samtidig en ansvarlig ramme for regionernes anlægsniveau på 6,95 mia. kr. i 2024. Det er også aftalt, at regionerne skal nedbringe deres udgifter til administration.

Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om at løfte den regionale driftsramme til sundhed med 1,35 mia. kr. i 2024.

Aftalen indebærer samtidig, at regionerne skal nedbringe udgifterne til administration med 0,3 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler skal anvendes til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn- og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd. Regeringen og Danske Regioner er i forbindelse hermed enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte regionernes arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet inden for de økonomiske rammer og reducere regionernes udgifter til administrative opgaver.

Regeringen har med aftalen desuden prioriteret 67 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. i 2025 og frem til et samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser. Derudover kommer løftet af regionernes økonomi oven på regeringens udspil til en markant investering i sundhedsvæsenet med et løft på fem mia. kr. i 2030, hvoraf der prioriteres samlet 400 mio. kr. i 2023 og 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet og 600 mio. kr. fra 2025 og frem til en ny Kræftplan V.

Regeringen har tidligere afsat to mia. kr. i 2022-2024 med aftalen om akutplanen, der giver regionerne penge til at normalisere ventetiderne, gøre akutmodtagelserne mere robuste og styrke produktiviteten og aktiviteten i sygehusvæsenet. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om at fremrykke 350 mio. kr. fra akutaftalens prioritering i 2024 til 2023 med henblik på at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau i regionerne. Danske Regioner bekræfter, at den forudsatte normalisering af ventetiderne realiseres med udgangen af 2024 inden for de aftalte økonomiske rammer.

Aftalen skal samtidig ses i lyset af, at regeringen har sat et arbejde i gang, der skal sikre et velfungerende sundhedsvæsen og understøtte en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Regeringen har blandt andet nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet for at understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen.