På Ørnens Dag har hele Danmark rigtig gode muligheder for at opleve Nordeuropas største rovfugl, havørnen, også kaldet den flyvende dør. Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter. Så kom og oplev suset når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) afholder Ørnens Dag søndag den 27. februar 2022 rundt om i hele landet.

Havørnene har siden 1995 været i fremgang i Danmark. I 2021 blev der optalt hele 152 ynglende havørnepar og tendensen til forsat flere ørne forventes at forsætte de kommende år. Der er altså rig mulighed for at opleve havørnen i levende live til Ørnens Dag. Vi håber naturligvis på dejligt vejr, og at havørnene er hjemme denne dag. Ud over havørne byder lokaliteterne ofte på hjortevildt og en masse spændende fugle såsom forskellige ænder, rovfugle, gæs og svaner. Så uanset hvad, er der nok at kigge på denne sidste søndag i februar.
Repræsentanter fra DOF vil stå klar med teleskoper og kikkerter, for at fortælle succeshistorien om den genindvandrede havørn samt svare på fuglespørgsmål. Mange steder vil der desuden være et tilbud til børn mellem 6 og 12 år, som kan låne børnekikkerter af DOF’s Ørneklub.


Ørnene trives i det danske landskab


Der er ingen tvivl om, at især havørnen trives med landets lange kystlinjer og mange store søer, hvor der er rige muligheder for at søge føde. Særligt om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørnens store vingesus. Havørnene kan opleves over det meste af landet, mens kongeørnen fortsat har en yderst begrænset geografisk udbredelse i Danmark. Man må i reglen til Østhimmerland hvis man vil se en dansk kongeørn.

Udryddet, men nu tilbage med succes


I 100 år var havørnen udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives bestanden.


I 2017 faldt bestanden til 74 par fra 83 par i 2016. Denne tilbagegang skyldtes et udbrud af fugleinfluenza, som smittede havørnene gennem deres føde, der bl.a. består af ådsler samt svækkede og syge vandfugle. I 2018 oplevede bestanden dog igen fremgang, da der blev registreret 81 ynglepar, som tilsammen fik 122 unger på vingerne. 2019 blev et rekordår for de danske havørne, idet i alt 130 danske havørneunger blev flyvedygtige. Nyeste tal for 2021 viser endnu en rekord og at der nu yngler mere end 150 par havørne spredt over hele landet som tilsammen sendte 153 unger på vingerne sidste år.

Det gør DOF for havørnene
– DOF overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder
– DOF samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene
– DOF offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion
– DOF skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre dem

Fakta om havørnen

– Havørnen er Nordeuropas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.

Fakta om kongeørnen

– Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver mere elegant. Den findes blandt andet i Nordamerika, Nordafrika, Østeuropa og Nordeuropa. I Lille Vildmose i Nordjylland ynglede der i 1999 det første par kongeørne i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og mindre gnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler.