Med et overskud før skat på 179,6 mio. kr. blev 2021 det resultatmæssigt bedste år i Middelfart Sparekasses historie

Middelfart Sparekasse kan præsentere et 2021-regnskab, der viser et overskud på 179,6 mio. kr. før skat på koncernniveau. Det er ikke set bedre i Sparekassens
snart 170-årige historie.

Bag resultatet ses faktorer som lave tab, høj aktivitet på boligmarkedet og en engangsindtægt fra salget af NEM Forsikring til Gjensidige.

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Adm. direktør Martin Baltser er meget tilfreds med 2021. Men det er ikke overskuddet,
han vil huske som det første, når han ser tilbage på 2021.

– Det er uden tvivl sammenlægningen med Folkesparekassen. Isoleret set bidrager sammenlægningen ikke til resultatet i hverken 2021 eller 2022, hvor fusions-udgifter fylder mere end indtægterne. Men det er første gang siden 1853, vi er gået sammen med et andet pengeinstitut, og det alene gør det til en historisk begivenhed. Derudover vil sammenlægningen i årene fremover bidrage positivt til Sparekassen, både forretningsmæssigt og ved at vise, at vi også er en aktiv deltager i konsolideringen i sektoren, siger Martin Baltser.

Toplinjen vokser, men ikkerenteindtægterne

Mange tal i sparekassens årsregnskab har fået vokseværk i 2021, da sammenlægningen
med Folkesparekassen regnskabsmæssigt skete med virkning fra 1.januar 2021.

– Toplinjen vokser, og det ville den også have gjort, hvis vi ser isoleret på Middelfart Sparekasse. Det skyldes i høj grad forårets glohede boligmarked, hvor vi virkelig havde
travlt med at hjælpe kunderne med mange hushandler, siger Martin Baltser.

Det ses på sparekassens gebyr- og provisionsindtægter, der voksede med14,5 procent sammenlignet med 2020 – med Folkesparekassens tal indregnet i sammenligningstallet. Omvendt er renteindtægter fra udlån faldet med 6,3 procent.

– Udlånsrenten er fortsat faldende, og både privat- og erhvervskunder har stor likviditet. For erhvervskundernes vedkommende er det i nogen grad båret af de statslige corona-hjælpepakker, og vi er klar til at gå i dialog med de kunder, som fra april 2022 skal til at indfri moms- og skattelån, siger Martin Baltser.

Negative indlånsrenter bidrager til renteindtægterne, mens renteudgifter til Nationalbanken, hvor sparekassen ved årsskiftet havde placeret cirka 5,5 mia. kr. trækker i den anden retning.

– Samlet set må vi sige, at den klassiske bankforretning – indlån og udlån – trods årets resulatt er under pres og har været det i nogle år. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi formår at øge vores forretningsomfang inden for særligt bolig og investering. I 2022 forventer jeg, at vi kan præsentere vores investeringskunder for et nyt investeringsunivers, ligesom vi skal blive endnu bedre til at tale pension og forsikringer med kunderne, siger Martin Baltser.

Han glæder sig over, at indtægterne stiger med 5,5 procent, mens udgifterne kun stiger med 2,5 procent.

– Så længe renterne er så lave, som de er, så vil toplinjen være under pres. Derfor er det vigtigt også at have et skarpt øje på udgifterne. Det er vi lykkedes godt med i 2021, siger Martin Baltser.

Han kan også glæde sig over endnu et år med stort set ingen tab. Nedskrivningsprocenten er 0,1.

– Det er fordelen ved de meget lave renter. Vi ser meget få kunder, som ikke kan overholde deres forpligtelser over for os, siger Martin Baltser.

En sidste og meget afgørende faktor for det flotte resultat er salget af NEM Forsikring
til Gjensidige. Det bidrager med et pænt tocifret millionbeløb.

– Det er en indtægt, som vi kun ser én gang. Nu ser jeg frem til, at vi via vores nye samarbejde med Gjensidige kan give vores kunder endnu flere tilbud inden for skadesforsikringsområdet, siger Martin Baltser.

En sparekasse i topform
Med resultatet for 2021 står Middelfart Sparekasse ved indgangen til 2022 så
stærkt som vel nok aldrig før. NEP-kapitalprocenten er 23,7, og en egenkapital
på to mia. kr. er ikke langt væk.

– Solide kapitalforhold er nøglen til at være her på den lange bane. Vi har nu seks år i træk leveret et overskud på +100 mio. kr. før skat. Kombineret med solid opbakning fra vores garanter står vi på et utroligt stærkt fundament. For os har det aldrig kun handlet om at tjene penge. Som selvejende institution er vores fornemste opgave at tjene så meget,
at der også er en sparekasse i morgen – og så i øvrigt give så meget tilbage til de områder, vi driver forretning i, som muligt, siger Martin Baltser.

Sparekassen giver hvert år et pænt millionbeløb i sponsorater og anden økonomisk støtte, ligesom den deltager i afviklingen af op mod 150 arrangementer årligt – ofte i samarbejde med lokale foreninger.

– I 2021 gav vi ekstraordinært yderligere 50.000 kr. pr. afdeling i økonomisk støtte
til lokale almennyttige foreninger, og jeg er glad for, at vi gør det samme igen i år – i
alt 650.000 kr. Garanterne får snart lejlighed til at komme med bud på, hvem der har fortjent at modtage støtte fra os, og i sidste ende bliver pengene fordelt af vores
repræsentantskab. Vi er glade for på den måde at kunne give indfl ydelse til dem,
der bakker os op, siger Martin Baltser.

Ny strategi på vej
Direktøren ser frem mod et år, hvor en ny treårig strategi lanceres.

– Strategien giver os lejlighed til at sætte fokus på, hvad vi vil gå efter. Vi har fundet syv
målepunkter, som dækker over både økonomiske mål, mål for kunde- og medarbejdertilfredshed samt et nyt initiativ, som vil sætte en streg under, at vi mener det, når vi siger, at Middelfart Sparekasse vil være ”til fælles bedste” – navnet på vores strategi, siger Martin Baltser.

Resultatmæssigt forventer han ikke, at 2022 kommer til at leve op til 2021.

– Vi ser ikke nogen væsentlige engangsindtægter for os i 2022, og udviklingen i renterne
peger ikke i retning af ekstraordinær aktivitet på boligmarkedet. Derfor forventer vi et resultat før skat på koncernniveau i niveauet 100-125 mio. kr. i 2022, siger Martin
Baltser.