I dag tildelte Europa-Kommissionen IPCEI-status til HySynergy 2.0-projektet ledet af Everfuel A/S. IPCEI-statussen muliggør offentlig finansiering af anden fase af HySynergy-anlægget, som er udviklet med Crossbridge Energy Fredericia som partner. 

HySynergy 2.0 vil producere grøn brint, der bruges til at dekarbonisere industrielle processer og transport. Projektet blev sidste år nomineret af den danske regering som et af to danske power-to-X-projekter, der var berettiget til offentlig støtte, hvis de fik IPCEI-status af Kommissionen. 

Begge projekter har nu fået status som vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) som projekter, der bidrager til jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst i EU. Den danske regering har afsat i alt 850 millioner kroner til de to udvalgte projekter. 

– Europa-Kommissionens godkendelse af HySynergy 2.0 er et vigtigt bidrag til kommercialiseringen af grøn brint og dekarbonisering af industri og transport i EU. Vi er meget glade for anerkendelsen af projektet og de muligheder, der følger med IPCEI-statussen. Det er et vidnesbyrd om modenheden af HySynergy PtX-projektet og omfanget af dets indvirkning. IPCEI-finansiering vil også være en stor milepæl, efterhånden som vi går frem mod den endelige investeringsbeslutning, siger Jacob Krogsgaard, CEO for Everfuel. 

Kommissionen godkendte i dag op til 5,2 mia EUR i offentlig støtte fra tretten medlemsstater som en del af denne anden IPCEI-runde for at støtte forskning og innovation, første industriel udbredelse og konstruktion af relevant infrastruktur i brintværdikæden. IPCEI Hy2Use, omfatter 29 virksomheder med aktiviteter i et eller flere medlemslande, der deltager i 35 projekter. Den offentlige finansiering forventes at frigøre yderligere 7 mia. EUR i private investeringer. Yderligere information om støttebeløbet til individuelle deltagere vil blive stillet til rådighed på et senere tidspunkt.

Første fase af HySynergy-projektet er et 20 MW elektrolyseanlæg i Fredericia, Danmark, som forventes at producere den første brint sidst på året. HySynergy 2.0, som nu har fået IPCEI-status, vil udvide det eksisterende anlæg med 300 MW elektrolysekapacitet. Fase II af projektet vil bestå af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-statussen, er forbundet med at bygge de første 100 MW af anden fase. HySynergy-projektet har til formål at producere store mængder grøn brint, der skal bruges i industriprocesser af det tilstødende Crossbridge Energy-raffinaderi og andre partnere samt til mobilitetsformål på Everfuel-stationer. 

– HySynergy Phase II er en kæmpe milepæl og nøglen til den nye og grønnere fremtid for energiproduktion i Danmark. Brint åbner døren, og HySynergy fase II accelererer denne proces, siger Finn Schousboe, CEO Crossbridge Energy A/S. Inden 2025, når elektrolyseanlægget på 300 MW er etableret, vil HySynergy muliggøre en årlig reduktion på op til 500.000 tons CO2-udledning fra mobilitetssektoren og industrien, hvilket svarer til 11 % af det samlede CO2-udslip fra den danske transportsektor.

– Det er en stor og god nyhed, at Everfuel nu også er godkendt til IPCEI-støtte. Det er uhyre vigtigt, at de danske virksomheder er repræsenteret i de ambitiøse, europæiske projekter, der for alvor skal være med til at etablere en kommercielt levedygtig brintindustri på kontinentet. Vi har mere end nogensinde brug for udvikling, udbygning og opskalering af grønne løsninger i Europa, og brint- og PtX-industrien kan bidrage massivt både i forhold til klimamålsætninger, men i høj grad også i forhold til europæisk forsyningssikkerhed og fossil uafhængighed,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en første reaktion på nyheden.

– I “Hy2Use” deltager 35 projekter med deltagelse af 29 virksomheder fordelt over 13 lande. De 13 lande lægger tilsammen 5,2 mia. euro i projektet, og det forventes, at “Hy2Use” vil kunne rejse yderligere 7 mia. euro i private investeringer, fordelt over hele den industrielle brint- og PtX-værdikæde. Den danske regering offentliggjorde tilbage i juni 2021, at der fra dansk side afsattes 850 mio. kr. til IPCEI-projekter. De penge skal nu fordeles mellem Everfuels involvering i projektet “Hy2Use” og Ørsteds projekt “Green fuels for Denmark”, der er en del af “Hy2Tech”-projektet.

IPCEI skal kickstarte europæisk brintindustri

Og IPCEI, der står for Important Projects of Common European Interest, er et rigtigt vigtigt værktøj at bruge, når det handler om udvikling af den europæiske brintindustri, fordi pengene her hurtigt kommer ud at arbejde, mener Tejs Laustsen Jensen:

– IPCEI-processen giver brint- og PtX-industrien på tværs af Europa det rygstød, der er brug for, for at få produktion og aftag af brint og brintbaserede brændsler op i en skala, der virkelig gør en forskel. Både i “Hy2Tech” og “Hy2Use” løftes hele værdikæden markant, så alle led styrkes samtidig. Det er vigtigt for både klima og fossil uafhængighed, men også for nye arbejdspladser og erhvervsmuligheder. Derfor er det meget glædeligt, at Danmark er repræsenteret i begge spor.