Med 20 millioner kroner fra TrygFonden går startskuddet til et unikt projekt, hvor danske kommuner og forskere fra Aarhus Universitet i forpligtende partnerskaber skal samarbejde om at implementere den evidensbaserede indsats ‘Vi lærer sammen’. Det skal skabe vedvarende pædagogisk udvikling i danske dagtilbud, der løfter alle børn.

Når børn i Danmark forlader vuggestuen, er der cirka et års forskel på de sproglige, matematiske og socio-emotionelle kompetencer hos børnene med de mest udviklede og børnene med de mindst udviklede kompetencer på en årgang. Ved udgangen af børnehaven er denne forskel øget til 2,5 år. Det er bekymrende, da eksempelvis et godt og veludviklet sprog både har stor betydning for barnets trivsel nu og her, og for hvor let barnet får ved at bygge læring på senere hen i skolen. Dermed kan de tidlige forskelle vare ved ind i vokselivet og påvirke barnets livschancer og livskvalitet.

Derfor har det med rette vakt opsigt, at forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet har udviklet en enkel og evidensbaseret pædagogisk ramme, Vi lærer sammen, som i flere lodtrækningsforsøg med i alt 15.000 børn har vist sig at styrke sprog og vigtige kompetencer hos børn i både dagpleje, vuggestue og børnehave. Samtidig har evalueringer vist, at pædagogisk personale, forældre og ikke mindst børnene er glade for at arbejde med Vi lærer sammen, der passer godt til den måde, man i forvejen arbejder på i danske dagtilbud.

En ting er dog at skabe gode resultater i højt profilerede forskningsprojekter – noget andet at holde fast i den effektive pædagogiske praksis, når det bliver hverdag igen. Men arbejder man ikke med Vi lærer sammen i tilstrækkeligt omfang og med tilstrækkelig kvalitet, får børnene ikke det ønskede udbytte. Derfor er målet med projektet at udbrede Vi lærer sammen til flere danske kommuner og støtte dem i at implementere indsatsen på en måde, så det skaber vedvarende pædagogisk udvikling og løfter alle børn. Det fortæller professor Dorthe Bleses, TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, som står i spidsen for partnerskabet:

– Ambitionen er at udbrede Vi lærer sammen til flere kommuner med det mål at videreudvikle strukturen, kulturen og læringsmiljøet i dagtilbuddene. Sådan at vi derigennem styrker børns tilegnelse af en række kompetencer, der er vigtige for deres læring nu og på sigt. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem pædagogisk personale, ledere, forvaltning og forskere. At styrke børns kompetencer gennem et stærkt læringsmiljø er nemlig ikke bare et ansvar for den enkelte frontmedarbejder, men et fælles ansvar for hele kommunen, siger hun.

Partnerskab om implementering
Derfor inviterer forskerne nu alle kommuner til at deltage i et partnerskab om Vi lærer sammen. Her får de mulighed for at implementere Vi lærer sammen i tæt samarbejde med forskere og konsulenter, som understøtter kommunernes arbejde med indsatsen gennem alle faser og på alle niveauer – forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Til gengæld forpligter kommunerne sig til at arbejde med Vi lærer sammen i flere år og stille data relateret til arbejdet med indsatsen til rådighed for forskerne.

De empiriske data skal bruges til at kvalificere kommunernes praksis og bidrage til at skabe ny viden om implementering. Blandt andet om hvad der gør det vanskeligt at arbejde vedholdende og systematisk med Vi lærer sammen, og hvad der på forskellige niveauer kan støtte det pædagogiske personale i at arbejde med Vi lærer sammen i tilstrækkelig omfang og med høj kvalitet. Samtidig bliver det via data muligt at undersøge, om de positive effekter på børnenes sprog og kompetencer kan fastholdes over tid, for hvilke børn og under hvilke vilkår. Det er vigtigt viden, hvis man ønsker at skabe vedvarende pædagogisk udvikling til gavn for alle børn.

Netop derfor har TrygFonden valgt at indgå strategisk partnerskab med Aarhus Universiet og støtte forskningen og den løbende videreudvikling af indsatsen med 20 millioner kroner henover de næste fem år, fortæller Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden:

– Det er vigtigt, at alle børn får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor er vi optagede af at støtte udviklingen af evidensbaserede indsatser, der styrker vigtige kompetencer hos alle børn. For selvom der findes gode indsatser med veldokumenteret effekt, er det ikke ensbetydende med, at de bliver brugt, og at de bliver brugt rigtigt. Derfor ser vi frem til dette samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, hvor vi rykker forskningen helt ud på grøn stue, og sammen med kommunerne bliver klogere på, hvad der hæmmer og fremmer arbejdet med Vi lærer sammen, og hvordan man kan understøtte implementeringen. Det vil ikke blot styrke og støtte børn, medarbejdere og ledere i de kommuner, der går med i dette partnerskab, men også skabe vigtig viden om, hvordan man generelt kan understøtte implementeringen af evidensbaserede indsatser, så de kommer børn og unge til gavn.

Værdi for børn og voksne
Alle landets kommuner vil i den kommende tid modtage en invitation til at deltage i partnerskabet om Vi lærer sammen – og de første kommuner har allerede meldt sig til. Én af dem er Gentofte Kommune, som allerede har et godt kendskab til Vi lærer sammen, fordi de deltog i et af de lodtrækningsforsøg, hvor indsatsen blev evalueret. Gentofte Kommuner glæder sig til samarbejdet, som de har store forventninger til, fortæller Michael Andersen, Pædagogisk leder, Dagtilbud, Gentofte Kommune:

– Gentofte Kommune har valgt at deltage i partnerskab med TrygFondens Børneforskningscenter om implementering af Vi lærer sammen af mange årsager. Resultaterne fra tidligere har vist, at Vi lærer sammen har stor værdi for børnenes sproglige udvikling og andre vigtige kompetencer, og disse resultater får derfor også en værdifuld betydning for det pædagogiske personale. Det, at projektet samtidig hænger fint sammen med indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan, gør kun værdien af Gentofte Kommunes deltagelse endnu bedre. Derudover har vi oplevet, at det pædagogiske personale har været meget glade for at arbejde med indholdet i Vi lærer sammen. Kompetenceudviklingen, der følger med, har givet personalet et fælles grundlag at tale udvikling ud fra. Når der er et ledelsesmæssigt ophæng på projektet, sikrer det, at der løbende er et ledelsesmæssigt fokus på indhold og værdi for børnene. Vi ser det som en styrke, at projektet løber over fire år, så ændringen af pædagogisk praksis forhåbentlig bliver en del af hverdagen Vi ser det desuden som en styrke, at vi får mere viden om implementering af pædagogiske indsatser i dagtilbud.

Vi lærer sammen er et forløb med fem temabaserede forløb, der består af:

– En evidensbaseret pædagogisk ramme, som det pædagogiske personale omsætter til en praksis, der støtter, udfordrer og engagerer børnene og styrker deres kompetencer.
– Læringsmål og målord baseret på viden om, hvad børn kan lære på forskellige tidspunkter.
– Redskaber med understøttende strategier baseret på viden om, hvordan børn lærer. De er en hjælp til at tilpasse arbejdet med Vi lærer sammen til det enkelte barn og skabe interaktioner af høj kvalitet.
– Materialer til praksisrefleksion og løbende evaluering af arbejdet med indsatsen og det enkelte barns udbytte.
– Som partnerkommune får man desuden adgang til en række nyudviklinger af Vi lærer sammen. Blandt andet Vi lærer sammen i indskolingen, som skal støtte børns udvikling i de yngste klasser og bidrage til at skabe bedre sammenhæng og bedre overgange mellem vuggestue/dagpleje, børnehave og skole.