Det er to et halvt år siden, at Psykiatrien i Region Syddanmark og Fyns Politi første gang rykkede ud sammen i det Fælles Udrykningsteam – også kaldet FUT. Nu er projektet evalueret, og det er besluttet at fortsætte samarbejdet.

Det var med høje forventninger, at FUT-patruljen første gang trillede ud fra politigården i Odense i august 2019. Sammen skulle en psykiatrisk specialsygeplejerske og to politifolk køre ud og håndtere sager, hvor borgere med alvorlige psykiske udfordringer kunne være involveret. 

Projektet, der blev påbegyndt om et pilotprojekt af Rigspolitiet med støtte fra Satspuljen, er nu afsluttet og evalueret til topkarakter. Samtidig fortæller både Fyns Politi og Psykiatrien i Region Syddanmark, at de ønsker at fortsætte samarbejdet.

1663 sager 

FUT- Teamet på Fyn er siden sin opstart i 2019 og frem til udgangen af 2021 kørt ud til 1663 sager, hvor politiets vagtcentral eller teamet selv har vurderet, at en borger med alvorlige psykiske udfordringer er involveret, eller at en psykiatrifaglig kompetence ville være en fordel. I Fyns Politikreds forekommer ca. 50 procent af sagerne i Odense Kommune mens Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner begge tegner sig for ca.  12 % af sagerne.

– Når man læser evalueringen og ser på det antal sager, FUT er kørt til i løbet af de sidste 2,5 år, så kan man jo hurtigt regne ud, at det er en indsats, der har været og stadig er brug for. Derfor er vi også utroligt glade for, at det er besluttet, at vi fortsætter samarbejdet ml. Psykiatrien i Region Syddanmark og Fyns Politi. At kunne give vores mest sårbare borger en langt mere værdig og kompetent indsats er noget, som vi længe har savnet, siger Lars Bræmhøj, der er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi. 

God evaluering i både psykiatri og politi 

Tidligere har sager med psykisk sårbare borgere fyldt meget hos politiet på Fyn, fordi de ofte både var tidskrævende og følelsesmæssigt krævende for betjentene. I psykiatrien oplevede man tilsvarende, at borgere, som blev bragt til afdelingerne med politiets hjælp ofte var særligt svære at komme i kontakt med, fordi den indledende kontakt og transporten til afdelingen var foregået uden psykiatrifaglig assistance. 

Evalueringen viser, at FUT patruljen i gennemsnit bruger 4 timer og 33 minutter på en sag, og at patruljen har 2,6 sager pr vagt.

Borgere, som med politiets hjælp bliver indlagt med tvang på en psykiatrisk afdeling, er som regel midt i et sygdomsudbrud. Derfor er den psykiatrifaglige viden, som er til stede i FUT, en vigtig forudsætning, når myndighedspersoner skal gennemføre en tvangsindlæggelse med minimal anvendelse af magt.

Evalueringen viser, at i kun 29 af de i alt 3500 sager, som FUT er kørt ud til nationalt, er det angivet, at de fælles udrykningsteams har anvendt magt.

Bedre samarbejde kommer alle til gode  

– Det er meget tilfredsstillende, at vi i evalueringsrapporten kan læse, at FUT-samarbejdet er blevet den store succes for patienterne og deres pårørende, som vi håbede på. Men også medarbejdere hos politiet og psykiatrien, drager stor fordel af FUT. Derfor er vi også glade for at samarbejdet kan fortsætte de kommende to år, siger lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen/
  
Ud over den direkte hjælp til udsatte borgere i form af den tværfaglig patrulje, så har FUT også bidraget til at psykiatri og politi har fået et endnu bedre samarbejde op at stå. De månedlige møder om det fælles projekt har skabt et fælles sprog og et fælles udgangspunkt at tale ud fra – politi og psykiatri.

– Jeg tror, at både betjentene og sygeplejerskerne kan mærke, at det daglige samarbejde også uden om FUT er blevet bedre og nemmere efter, vi etablerede FUT. Forståelsen af hinandens faglighed og arbejdsmetoder er vokset betydeligt, og det er helt klart til borgernes fordel, siger Lars Bræmhøj. 

De gode tilbagemeldinger kommer ikke kun fra psykiatri og politi, men også fra pårørende til de borgere, der møder FUT. Her er der generel stor tilfredshed og de pårørende oplever mere tryghed i mødet med patruljen som de ofte oplever har god tid og udviser mere empati end før – ikke kun over for den psykisk sårbare person i nød, men også over for de pårørende, der ofte har brug for bl.a. information, for at være trygge.

FUT bidrager til et bedre arbejdsmiljø i politiet 

En meget positiv sidegevinst med FUT er, at det har gavnet arbejdsmiljøet hos betjentene i Fyns Politi. De sager, som FUT kører til, at nogle af de sager, der slider meget på medarbejderne og stiller høje følelsesmæssige krav til dem, ligesom de er meget ressourcetunge, fordi de kan tage meget lang tid at løse. 

– Med etableringen af FUT har vi tagen en del af presset fra de øvrige kolleger; for nu ved de, at kommer der en sag med en psykisk sårbar person, så kan FUT-patruljen med stor sandsynlighed tage den. Dermed ved de også, at den borger, der har brug for hjælp bliver mødt at en faglig kompetent patrulje, der har tid og faglige ressourcer til dem. Det giver ro i maven hos alle, siger Lars Bræmhøj.  

På Fyn kører FUT-patruljen ikke i weekenden og i nattetimerne, men ofte følger patruljen op på de sager der evt. har været uden for patruljens mødetid, når de er på vagt igen. Det kan virke både forebyggende og give borgeren, de pårørende og kollegerne tryghed, når der kommer et opfølgende besøg fra FUT.  

Baggrund og fakta

Projektet Fælles Udrykningsteam er initieret af Rigspolitiet og igangsat som pilotprojekt i fire politikredse og i samarbejde med de tilhørende regionale psykiatrier. Hver kreds har valgt hver sin måde at drive udrykningsteamet på. Nu er pilotprojekt evalueret i rapporten Fælles udrykningsteams – Evaluering 2021. 

På Fyn har psykiatrien og politiet besluttet at fortsætte med deres Fælles Udrykningsteam blandt andet på grund af evalueringsrapportens positive resultater. 

FAKTA – nøgletal fra Evalueringen af FUT på Fyn

På Fyn kører FUT på hverdage ml. kl 12-20. Det tidsrum er valgt, bl.a. fordi man ved datatræk kan se, at det er her at der er flest sager, der involverer psykisk sårbare personer.

Det Fælles Udrykningsteam har fra august 2019 til udgangen af 2021 kørt til 1663 sager. 
I gennemsnit er der ca. 2,6 antal sager på en vagt og der bruges i gennemsnit ca. 4,33 timer på en sag.

Evaluerings-rapport